Хакас школазы Ағбанға кирек пе?

Тема в разделе 'Абакан', создана пользователем Толы Хоорай, 16 дек 2008.

 1. Толы Хоорай

  Толы Хоорай Administrator Команда форума

  Дата регистрации:
  5 окт 2005
  Сообщения:
  861
  Симпатии:
  16
  Баллы:
  18
  ХАКАС ШКОЛАЗЫ АҒБАНҒА КИРЕК ПЕ?

  Тiл сурии – пiстiң хаӌанох ағырсымнығ сурығ. Позыбыстың чирiнде хакас тiлiн ÿгренчеткен школабыс чабылардаңар сурығ турчатханы прайзының хайиин тартарға кирек.​


  Аннаңар Ағбан городтағы чуртағыларзар национальнай школа городта кирек пе сурығнаң айланғабыс.

  Наталья СУБРАКОВА, iкi паланың iӌезi:
  – Школа кирек. Минiң палаларым ам даа олған садына чöрчелер. Iкiзi хакас тiлiнең чоохтанча. Мыннаң мындар тiлнi ундутпас ÿчÿн, оларны ÿгредерге кирек. Пiс чöрчеткен олған садында национальнай ÿлÿкÿннер иртiрiлчелер. Ÿр ниместе Чыл пазы полған. Iдöк олғаннарны хакас, орыс паза пасха даа писательлернең таныстырчалар. Хайди пiстiң орыс воспитательiбiс чоохтаан, палазы ағырған соонаң, сағызын алғыдар ÿчÿн, олар хакас тiлiн ÿгрен сыхтырлар. Амды пасха хан тiллерiн дее ÿгренерге оой полчатханын таныхтаан ол.
  Анзы андағ, хакас тiлiн пiлзең, тÿрк паза немец тiллерiн ÿгренерге оой полча. Пiс, iӌе-пабалар, аны чахсы, тирең сағынминчабыс. Тiлнi ÿгренчетсе, палаа улуғ тоғыс сағынчабыс. Школа городта парда, чахсы, паза хайди даа поларға кирек. Тiлiбiстi паза чоныбыстың кибiрлерiне палаларыбысты кем ÿгредер?

  Олег МАМЫШЕВ, пÿдiрiгӌi:
  – 28 № школаны чабарға итчеткеннерi зданиезi килiспинчеткен сылтаанда полар. Оларның öнетiн спортзаллары чоғыл нимес пе? Национальнай школа кирек хаӌан ол киректелче, хаӌан iӌе-пабалар ол школаа палаларын пирерге кÿстенчетселер. Хай пiреезi минöк чiли сағынча полар, палалары гимназияда, лицейде алай пасха даа кÿстiг, чахсы пiлiс пирчеткен школада орыс палаларынаң хада ÿгрензiн тiп. Öткiн поларлар.

  [​IMG]


  Фаина САМРИНА, ууӌа:
  – Хайди даа кирек. Национальнай школа чох полза, олғаннар хайда тiлнi ÿгренерлер? Олар iдöк тее хакас тiлiн ундут парирлар. Хай пiрее пасха школаларны алып алзаң, тiлнi факультатив чiли ÿгренчелер. Андағ школа чох полза, тiл чiт парар. Пiс Хакасияда чуртапчабыс, позыбыстың школазы поларға кирек. Орыс тiлiн палалар хайди даа ÿгренiп аларлар. Школаны чох итчеткенi пiстiң тiлнi чох идерге полысчатхан оңдай сағынчам.

  Андрей ИВАНДАЕВ, служащай:
  – Позыбыстын чирiбiсте чуртапчабыс, ööн городыбыста национальнай школа чох полза, чiт париған тiлiбiске олғаннарыбысты хайди ÿгредiп аларбыстар? Кiчiгде тiлнi ÿгренiп алған пала хаӌан даа ундутпас. Анзын позымның палаларымнаң кöзiдiм алчам. Олар городта тöрееннер-öскеннер, школада хакас тiлiн ÿгренчелер, чайғы туста аалзар ууӌаларынзар пар килзелер, уламох хакас тiлiнең чахсы чоохтан сыхчалар. Ибде позыбыс таа пос тiлiнең чоохтасчабыс. 28 № школаны чабыссалар, паза хатап национальнай школа азып аларға оңдай полбас. Мынзы ööркi пастыхтардаң полча.

  Александр МЕТЕЛИН, тоғысчы:
  – Мин ол сурығдаңар сағынмаам даа. Школа киректелчетсе, ноға полбазын, ползын. Амғы туста полған на iӌе-паба школаны постары таллапча нимес пе?

  Надежда БУРНАКОВА, методист:
  – 28 № школа городта чалғыс ла, кирек ол. Мындағ школа 1 класстардаң 11 класстарға читiре поларға кирек. Пiстiң, тiзең, 9 классха ла читiре. Анзы школаның улуғ читпезi. Хакас Республиканың столицазында аннаң пасха национальнай школа чоғыл. Н.Ф.Катановтың адынаң гимназия-интернатты санға албинчам. Че ноға чоох парча школа чабыл парарынаңар?

  Римма АДЫГАЕВА, имӌi:
  – Хайди кирек полбас школа? Кирек. Позыбыстың чирiбiсте тiлнi ÿгренӌең школа чох полза, чоныбысха ла хомай полар. Пасха чонға национальнай школа кирек тее чоғыл. Хости чуртапчатхан чоннарны алып алза, тiлнi ÿгренместеңер сурығ даа турбинча. Тÿрк школазы городта полған, олғаннар чахсы пiлiс алӌаңнар. Ноға-да чабыл парған. Пiстiң тiлнi ÿгренер школа чабыл парза, аннаң андар сым одырарбыстар. Пiстең пасха ол школа пасхазына кирек пе?
  Пу сурығ хоостыра кöп кiзiнең чоохтазарға килiскен. Полған на кiзiнiң позының сағызы, кöрiзi, оларны алыстыр полбассың. Пÿÿнгi кÿнде палаларыбысты 1 класстаң сығара хакас тiлiне ÿгредерге 28 № школа ла оңдай пирче. Ол школаны арачылап халбазабыс, паза хатап национальнай школа, тöстеп, азып алары iкiнӌiлестiг полар. Арса, сынап таа тiлiбiстiң чiдерi ÿстÿндегi пастыхтардаң пасталча? Аннаңар ол сурығны кöрбеечiк, испеечiк поларға чарабас. Ол пiстiң öсчеткен тöлiбiске тiлiн, кибiрiн, культуразын хайраллап халарына кирек.


  Сом Михаил ТУТАРКОВТИ
  Сом архивтең алылған.
  1 сентябрь, 28 № школа

  Автор: И. ТОЛМАШОВА
  09.04.2008

  http://stranahabar.ru/page.php?id=112
 2. ах хасха

  ах хасха Устағӌы Команда форума

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  947
  Симпатии:
  50
  Баллы:
  28
  Закрытие 28 школы- это лишь верхушка айсберга. Закрываются школы в деревнях. Закрывают школу, деревня начинает постепенно умирать.
  В интересное время живем. При царе-батюшке были степные думы, где было полное самоуправление. Проблемы с образованием решали сами.
  При отце всех народов И. Сталине во время ВОВ 1944 году открыли национальную школу. Сейчас школы закрывают и не только у нас, по всей России.
 3. Толы Хоорай

  Толы Хоорай Administrator Команда форума

  Дата регистрации:
  5 окт 2005
  Сообщения:
  861
  Симпатии:
  16
  Баллы:
  18
  И одновременно не дают развитию частного образования. Турецкие лицеи закрыли, татарам запретили использовать латыницу, теперь дошли до централизованного (московского) контроля за республиканским национальными программами. А сам народ они спрашивали? Мда...мрачная переспектива однако.
 4. ах хасха

  ах хасха Устағӌы Команда форума

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  947
  Симпатии:
  50
  Баллы:
  28
  Хакасско-турецкий колледж был серьезной фигурой на рынке образовательных услуг. Если сравнивать колледж и национальную гимназию им. Катанова, мои предпочтения будут не на стороне гимназии, по крайне мере в отношении языков и мотивированности.
  В колледже обучение было платное. Ребят брали разных, разных национальностей. На выходе они знали кроме русского, английский, турецкий, хакасский.
  В национальной гимназии в каждом выпуске немало медалистов, в каком то выпуске было 17. Но по поводу знаний хак. языка у выпускников у меня большие сомнения.
 5. Толы Хоорай

  Толы Хоорай Administrator Команда форума

  Дата регистрации:
  5 окт 2005
  Сообщения:
  861
  Симпатии:
  16
  Баллы:
  18
  В турецких лицеях студентам прививают уважение к родному языку. Давно заметил что выпускники русскоязычных школ "стесняются" родного. Многие уже похоронили язык. Такое впечатление сложилось от образованной дискуссии в теме Трагедия малых народов. Язык - это живое существо. Он должен расти и развиваться. Если не использовать язык он просто вымирает.
 6. Толы Хоорай

  Толы Хоорай Administrator Команда форума

  Дата регистрации:
  5 окт 2005
  Сообщения:
  861
  Симпатии:
  16
  Баллы:
  18
  Пикетчики требуют сохранить национальную школу
  Главной интригой дня стало пикетирование заседания сессии Абаканского горсовета активистами родительской общественности, педагогического коллектива и учащихся закрывающейся абаканской школы № 28, где обучались дети коренной национальности.

  Пикетчики направили на заседание сессии письменное обращение, в котором выразили свое несогласие с закрытием школы и ходатайствовали перед депутатами содействовать в сохранении школы № 28, как хранительницы хакасского языка и хакасской культуры. В частности, авторы обращения просили рассмотреть вопрос о перепрофилировании абаканской средней школы № 19 в образовательное учреждение с углубленным изучением хакасского языка.

  Напомним, что проблема с закрытием школы № 28 и размещением учебных классов в школах № 22 и № 24, где реализуется учебная программа по изучению хакасского языка, связана с кардинальным изменением в финансировании всего общеобразовательного процесса на уровне России. В срок до 2010 года все отечественное школьное образование перейдет на нормативно-подушевое финансирование за счет средств федерального бюджета. В полной мере школа будет финансироваться в том случае, если ее материально-техническая база отвечает требованиям федерального финансирования.

  Понятны чувства, тревога и эмоции учителей, учеников и их родителей, но, увы, если классы не перевести в указанные школы, то сама школа останется без финансирования. Как объяснила депутатам начальник городского Управления образования Галина Алексеенко, содержать образовательное учреждение не на что, и поэтому было внесено предложение о закрытии школы № 28 и переводе учебных классов в школу № 22, которая успешно работает в этом направлении, защитила инновационную программу по обучению хакасскому языку на уровне республики, является экспериментальной площадкой Хакасского регионального института переподготовки работников образования.

  На базе этой школы в классах, где ведется углубленное изучение хакасского языка, обучаются 136 учащихся, в школе № 24 изучают хакасский язык 114 учащихся. В самой школе № 28 обучаются 245 учащихся. В то же время перевод детей из школы № 19 в школу № 25 практически нереален. Да, сегодня численность учащихся в школе № 19 ниже в связи с тем, что произошел значительный отток учеников с открытием школы № 25. Однако школа № 25 не в состоянии принять дополнительные классы, из-за перегрузки здесь будут вынуждены вести обучении е в три смены, что по законодательству недопустимо. Возможно, предположила Галина Алексеенко, родителей не привлекает то, что школа находится на окраине, а не в центре города. По словам Галины Алексеенко, она дважды встречалась с представителями Совета старейшин хакасских родов, и нашла полное взаимопонимание в этом вопросе. Сессия горсовета приняла решение направить обращение участников пикета для подготовки письменного ответа в администрацию г. Абакана.

  НИА Хакасия
  28 Мая 2008​

 7. ах хасха

  ах хасха Устағӌы Команда форума

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  947
  Симпатии:
  50
  Баллы:
  28
  Изеннер!
  Ответ на вопрос, озвученный в названии темы, вроде очевиден. Нужна. Но если задуматься... Когда встает вопрос о сохранении хак. культуры, языка, то обычно решение проблемы видят в создании нац. школ, садиков. газет, журналов, радиостанций, телевидения и т.д. все это требует хорошего финансирования. Все верно. Но нужно быть реалистами. И ставить вопрос по другому, можно ли при тех ресурсах которые мы имеем на сегодняшний день переломить ситуацию с языком (на мой взгляд основная проблема).
  У нас в Абакане в Хакасии есть национальная гимназия им. Н.Ф. Катанова. Пока, что школу закрывать не собираются. Постоянно твердят о том, что потеря языка происходит из-за отсутствия языковой среды. В гимназии 100% хакасов. На сегодняшний день нац. гимназия- это инкубатор по массовому выпуску сала хазахов. можно ли исправить положение. Можно, пример тому турецко-хакасский лицей. Есть ли механизмы для повышения статуса языка в нац. гиназии- есть, при том огроином конкурсе в школу. Можно было бы просто ввести экзамен по хак. языку при поступлении.
  Примерно тоже самое сейчас происходит с ИСАТом. Институт, который должен стать кузнецей кадров в языкознании, постепено превращается в инкубатор для сала хазахов, не поступивших в другие институты.
  Те же самые процессы идут в ХакНИЯЛИ.
 8. Толы Хоорай

  Толы Хоорай Administrator Команда форума

  Дата регистрации:
  5 окт 2005
  Сообщения:
  861
  Симпатии:
  16
  Баллы:
  18
  Вы совершенно правы. Надо быть реалистами и иметь достижимый эффективный план действий. Перелом должен быть в умах хакасской молодежи. Старшее поколение уже сделало свой взнос, положительный либо отрицательный, но не в этом дело. Надо думать о будущем.

  Мне кажется лучший вариант - использовать новые технологии, развивать именно хакасский интернет. Надо возрождать чувства патриотизма и этнического самосознания.

  Аар в теме "Трагедия малых народов" совершенно правильно заметил что нужна новая предпринимательская прослойка (баи, капиталисты, называйте их как хотите) среди хакасов. Они то и смогут привести к фундаментальному изменению в самосознании хакасов. С деньгами приходит власть и влияние на умы народа. Я тут вывесил статью о новых предпринимательских ростках (весьма успешных) в Аргентине, стране пришедшей к политическому и экономическому упадку: http://www.khakasia.com/forum/showthread.php?t=238
  Рекомендую прочитать.
  Эти ребята концентрируются на разработках программных продуктов для мировых бизнесов как Google, Oracle, etc. В России тоже есть такие примеры - Kaspersky Labs и Abbyy.

  Одним словом надо воспитывать новое поколение и брать пример с других стран.

  Сейчас первым делом надо создать национальную интернет ресурсную базу - словарь, сбор обучающих языку материалов, проведение мероприятий конкурсов по пропагандированию хакасского языка, серьезный хакасский портал (возможно наш сайт станет таким) и т.п.


  Это так сказать мои два цента. Выкладывайте свои идеи.
 9. Кочевник

  Кочевник New Member

  Дата регистрации:
  3 окт 2009
  Сообщения:
  175
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Начинается всё с закрытия школ, детских садов, вытеснения хакасского языка и письменности из обихода. Теперь предпринимаются попытки по присоединению РХ к КК и тем самым хотят демонтировать республику, как самостоятельный субъект федерации.

  Видимо хорошо кремлевская номенклатура освоила работу Ильича "О национальной гордости великороссов"?
 10. Axxur

  Axxur Туран

  Дата регистрации:
  16 окт 2009
  Сообщения:
  655
  Симпатии:
  185
  Баллы:
  43
  Что скажете о 309 статье, которая отменяет преподавание родных языков в школах? Слышал по России все народности собираются провести акцию протеста, если эта статья такая страшная, может стоит и нам присоединится? Что думаете?
 11. Акентай

  Акентай New Member

  Дата регистрации:
  20 окт 2009
  Сообщения:
  78
  Симпатии:
  1
  Баллы:
  0
  309 статья чего?
 12. пурус

  пурус Active Member

  Дата регистрации:
  17 мар 2013
  Сообщения:
  279
  Симпатии:
  53
  Баллы:
  28
  Безусловно национальная школа нужна, но те кто ее закрыл костьми лягут что бы ее вновь не открыли.По их планам мы должны ассимилироваться.
 13. alexanderbor

  alexanderbor Александр

  Дата регистрации:
  10 дек 2008
  Сообщения:
  435
  Симпатии:
  65
  Баллы:
  28
  Пурус, думаете кому-то реально есть дело до нашей ассимиляции?
 14. пурус

  пурус Active Member

  Дата регистрации:
  17 мар 2013
  Сообщения:
  279
  Симпатии:
  53
  Баллы:
  28
  Когда нам не дают изучать наш родной язык на нашей родине. Это одна из форм ассимиляции.
 15. alexanderbor

  alexanderbor Александр

  Дата регистрации:
  10 дек 2008
  Сообщения:
  435
  Симпатии:
  65
  Баллы:
  28
  Я не спрашивал, чтО есть ассимиляция. Я спрашивал, правда ли Вы думаете, что кому-то реально есть дело до нашей ассимиляции.
  Мне просто уже глаза мазолят такие фразы, не удержался - решил поспорить. Мне вот кажется, что ни у кого таких вот "планов", как Вы пишете, нет. И тем более, никто не будет костьми ложиться, что бы закрыть хакасскую школу, только потому что она хакасская. Я легко могу представить, что кто-то глубоко равнодушен к хакасской школе, но никак не то, что Вы говорите. А еще мне кажется, что чем больше Вы и другие земляки будете об этом говорить и писать в таком ключе, тем безнадежней будут становиться дела.
  У каждого административного явления есть формальные причины. Школы закрываются по разным причинам: нехватка кадров, нехватка учащихся, оптимизация учебных процессов и структуры учебных заведений. За каждым из таких обоснований стоит человек и бумажки... бумажки и человек. Может стоит говорить не о мифических "врагах" хакасской школы, а о том, что в этих формальных причинах было правильно и неправильно учтено? Просто, если развивать Ваш посыл, получится, как обычно, виноваты кто угодно, только не мы.
  Знание формальных причин позволяет помочь понять, как правильно защищать общественный интерес в правовом поле.
 16. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  По хакасской городской школе. Причин закрытия много. Я всегда за ЛИЧНЫЙ пример. МНОГИЕ учителя, которые были ПРОТИВ закрытия школы где сейчас ? Где, к примеру, Анадолы-олгы, который с пеной у рта "защищал" школу с транспорантом в руках перед Белым Домом ?
  ГДЕ ЭТИ ЛЮДИ ?

  ОНИ что-нибудь ОРГАНИЗОВАЛИ ?
  Кружок, предметные курсы, общественные организации... или ещё что-то, что касается ХАКАССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ...
  Понятное дело, денег нет, а на нет и суда нет.
  Но в том-то и дело !

  Лично я, РАБОТАЛ в этой школе, приходящим внештатником всего лишь ОДИН год.

  Извините, конечно, приходиться об этом говорить, но лично я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспокоен тем, ЧТО ЕСТЬ ХАКАССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...

  И меня это волнует ВСЕГДА: есть ли деньги, нет ли денег...

  Нет денег: начал в ЭЛЕКТРОННОМ виде пытаться создавать какие-то ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ на хакасском языке.
  Есть деньги: стал заниматься ОРГАНИЗАЦИЕЙ реальных курсов изучения не только хакасского языка, но и компьютерных курсов, курсов иностранного языка, бизнес-курсы...

  ЧТО делает Анадолы-олгы, кандидат исторических наук для ХАКАССКОГО образования ? Модерирует свой сайтик ?
  Он ДО СИХ ПОР не может ОРГАНИЗОВАТЬ исторический ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ сайт НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ.
  Потому что нет НАСТОЯЩЕЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ.
  Есть обычный мыльный пузырь, который лопается в течение определённого времени.

  Где ОСТАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ, филологи... ХАКАСЫ ?
  У них есть свои сайты ?

  Ведь, сайт на ХАКАССКОМ это ПЕРВЫЙ признак НАСТОЯЩЕЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ за ОБРАЗОВАНИЕ !!!
  Ибо молодёжь сейчас в... Интернете ! а не в телевизоре и книгах...

  ГДЕ ЭТИ ЛЮДИ ? !!!!!!!!!!!
  Последнее редактирование: 3 сен 2013
 17. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  ОСНОВНАЯ причина потери школы НАШИ СОБСТВЕННЫЕ НЕДОРАБОТКИ.
  Во-первых, под городскую школу давали помещение бывшей национальной школы (сейчас школа №3). Если бы взяли это помещение, школа была бы ЖИВА и сейчас. не было повода закрытия по техническим параметрам.
  Второе: нет НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ хакасского образования, кроме как внешний национальный признак, который, естественным образом, всегда будет отметаться как НАЦИОНАЛИЗМ.

  По крайней мере даже в Национальной Гимназии я пока не увидел Хакасского Образования. Это ОБЫЧНАЯ Стандартная система от государства.

  А современная система госстандартов, откровенно говоря, не выдерживает критики: для меня это система ОБОЛВАНИВАНИЯ НАРОДА...

  Если кто-то не согласен, можно подискутировать. И многие мои коллеги ПРИНИМАЮТ участие в этой системе так называемого ОБРАЗОВАНИЯ...
  Но это уже ИХ выбор.

  СВОЙ выбор я уже СДЕЛАЛ....
  Последнее редактирование: 3 сен 2013
 18. Володя

  Володя Well-Known Member

  Дата регистрации:
  26 дек 2011
  Сообщения:
  1.905
  Симпатии:
  229
  Баллы:
  63
  Сибдей, я тоже задаю себе этот вопрос. Только немного по другому - ГДЕ ХАКАССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ? ГДЕ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ХАКАССКАЯ ЭЛИТА? А есть ли она? Мне кажется, они себя возомнили эдакими небожителями. Они - отдельно, а народ - отдельно. На этом сайте тусуются несколько ВЕСОМЫХ фигур. Один из них - это Вы, Сибдей. Был еще Анадолы-Олгы, да куда-то сплыл.
  Остальные люди - простой хакасский народ. И вот НИКТО из ЗНАЧИМЫХ хакасов не пытается выссказать свои мысли, свои чаяния, ... на САЙТЕ ХАКАССКОГО НАРОДА. Как будто нет никаких высокопоставленных хакасов. Тот же Чаптыков М. Где он? Где Штыгашев? Торосов? Где Котожеков А.И.?
  Топоев И.П.? АнжигановаЛ.В.? Другие ученые? Где певец Танбаев Г.? Улугбашев Е.? И другие. Может их нет? Может их придумали? Или они не принадлежат к хакасскому народу? Или им пофигу - о чем тут разговаривает народ... Скорее всего - плевать им с высокой колокольни. Не хотят они жертвовать своим благополучием, уровнем своего материального достатка..... Тогда можно сказать им - Вы не хакасская элита. А псевдоэлита, которая потеряла связь с хакасским народом.
 19. пурус

  пурус Active Member

  Дата регистрации:
  17 мар 2013
  Сообщения:
  279
  Симпатии:
  53
  Баллы:
  28
  Если рассуждать как ты можно закрыть все школи или половину. Но закрыли только нашу.
 20. alexanderbor

  alexanderbor Александр

  Дата регистрации:
  10 дек 2008
  Сообщения:
  435
  Симпатии:
  65
  Баллы:
  28
  Володя, простите, но чуть не до слез рассмешили! Вы действительно думаете, что хакасы делятся на значимых людей и простой люд... извините, народ?

  Ладно, я не хотел Вас обидеть. Если серьезно, ничего не буду говорить о тех людях, на которых Вы сослались, но думаю, что круг "значимых" земляков многократно шире, чем Вы назвали. Многие "значимые" люди ничего не пишут на этом сайте, потому что у них времени нет на это, или им это просто не интересно, а, возможно, не все они желают выносить в общественный доступ свои мысли. И это нормально, и даже хорошо. Не нужно делать поверхностных выводов. Ваш зов к хакасской интеллигенции звучит неуважительно, по крайней мере, по отношению к себе самому. Совершенствуйте себя и воспитывайте достойно своих детей - этого достаточно, чтобы мир становился лучше.

Поделиться этой страницей