Kibelisterim

Тема в разделе 'Поэзия Хакасии', создана пользователем Aronberk, 4 ноя 2009.

 1. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  myndag kustig kibelisciler xyrinda kizi cyyra daa tartylca noo-za:) ce, andag daa polza min, izestig paza aidas taa polbaza, pir kibelizimnen ules salarga carattym. polgan na sagys paza koris ucun amoxtan tiren algys paza aarlazymny carytcam...
  Calaxai kun istig carytca,
  Cir ustu osxas silig tigirde,
  Cureeme toldyra yrys caiylca,
  Caxaiax cili okerek cazyda...
 2. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  pasxa pir kibelizimnen pir cardyg:)

  soster, iptig le xairallanza, til curtidir,
  cooxtar, ornynda la tuzallanza, sagystar caridir,
  palalar, xazyx la polza, curtybys paiidir,
  ugrenis, izestig le aparylza, tuzazy teeledir...
 3. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  Чарир ба комес-комес тее полза, пос сагызынанъ улезерге.
  Инъ пастагызын состер ээзiн чойырхос чох алгыстирга сагынчам ХАКАС тiлiненъ пасчатхан учун. Пуунгi туста пос тiлненъ кибелiс пасчатхан "алаамдырларны" (пу ойын созi) :) коп таппасынъ. Мин дее позымны ол "читпестернiнъ" аразында сананарга тiп ам даа кибелiстернi хакастап пасчамох ла.
  Меркантильнай сарин (ахча кирее хоостыра... сыгысчатхан тузазын алза, чiзе) корзе, хакас тiлненъ пазып чуртас чолын агаа пир саларга "сала читпестер" ле погiнер - ХАКАС КИБЕЛIЗIНЕНЪ ахча тогын полбассынъ, агаа чуртап полбассынъ...
  Аннанъар сос ээзiн махтирга ла килсче: пу син чуртас орында КБЕЛIС пасчаа – ол ПОЗIК хылыхтыг ла кiзi итченъ ниме !
  Че мында за амды социальнай сурыгларны хыйа ал тастап, теел кореелер ЧАЙААЧЫ саринанъ корiлчеткен хай-пiрее сурыгларга.
  Полган на кiзнiнъ пар позынынъ ЧАЙААЧЫ принциптерi (онъдайлары). Ол онъдайлар корiн парчалар тексттiнъ стильiнде...
  Мин позымнынъ алнында корiмге алза кибелiс суриин хачан даа пiди тургысчам: а хайдаг НАА ниме чоохтап поларбын ни зе?
  Iди коре-коре килгенде, хыгыра килгенде минде мындаг iле сагыс тореен: НАА ПОЭТ ол хачан даа НАА СТИЛЬ !
  Пiди сагыс тарадып одырза, ырах чылларнынъ порастыг тузында хасхлана килзе, сизiнчезiнъ: мынынъ алнында хайди хынганнар ам даа iдок ле хынчалар, мынынъ алнында хайди одiрiскеннер, хыйал синi ам даа алыспаан – кiзi ЧУРЕЕ андагох ла агырсымныг … алай орiнстiг хылыхтыг.
  Че ЧАЙААЧЫ ла онъдайларнынъ КОРIМI – андаг нимес !
  Мынынъ алнында, iди алза, хакас кибелiзiнде силлабо-тоника теен ритмнер ХАЧАН ДАА ЧОХ ПОЛГАН !!!
  Анынанъ тузалан пастабысхан… М.Р. БАИНОВ ла. Аннанъар М.Р. Баиновты улуглабин полбинчам. М.Р. Баинов – НАА СТИЛЬ ! Кибелiстiнъ ритмнерiненъ пасти состер аймагында ойналчатхан аймах-пасха ХООС СОСТЕР – парчан чапсых, парчан хыных паза хайхастыг…
  ХАЙДИ ол хайхастыг нимелер изерiзi сурлан тур алмаз осхас аймах-пасха онънерiненъ - мында сагам корбеспiс, че…
  Айлан кореелер пу сайтта пазылган кибелiстер чорыгына…
  Нимененъ ХАЙХАТЧА пiстi сос ээзi ? Хайдаг НАА стиль, НАА сос онъдайлары мында пар ? Наа ритмнер алай ба состер хоозы ? Алай наа темазы ? Алай…
  НИМЕЗI - НАА ?
  Алып алаанъар тексттi:
  soster, iptig le xairallanza, til curtidir,
  cooxtar, ornynda la tuzallanza, sagystar caridir,
  palalar, xazyx la polza, curtybys paiidir,
  ugrenis, izestig le aparylza, tuzazy teeledir...
  Инъ пастагы харахха корiмнiг танъмазы - ЛАТИНИЦА. Принцип па пу? НАА онъдай ба ? Полар даа… Че андагда сурыг турыбысча: ЭСТЕТИКА хоостыра кибелiстiнъ тастындагы ондайы стихтынъ оонiненъ (содержаниезiненъ, темазынанъ) хайди палгалыстыг ? Кирек пе ПОЭЗИЯДАГЫ хакас тiлiне ЛАТИНИЦА ? Ноо ТИРЕНЪ сагыстанъ палгалыстыг пу принцип ? Арса, хакас тiлiнiнъ МАТЛАМА кузiн козiтченъ сагыс полган пу… состернiнъ тастындагы хоозында ?
  Че пiр саринанъ сагыс ойлапча пiди… Сынап тадар ТIЛНIНЪ матлама МАТЫР онъдайын сагыс ООН погiн чiли полган полза, андагда кибелiстi пазарга кирек полган ПУРУНГЫ ХАКАС онъдайынча… - ПУРУНГЫ ХАКАС ПIЧIКТЕР кибiрi хоостыра. УГАА ДАА ХАЙХАСТЫГ ниме поларчых ол !!! Че тексте андаг ниме чогыл…
  Аннанъар латиница мында ЧАЙААЧЫ принцип чiли корiлбеен, ол… пуунгi тустынъ оланъай ла ЧУРТАС кирексiнiстерi – компьютерденъ латиница хоостыра пазарга угаа оой…
  ЛАТИНИЦА ибiре кодiрiлген сурыг, итсе, тиктенъ немес: ПАРЧАН ТАДАР ЧОН пуун пасча кириллицаданъ, че кибелiс пасхан сос ээзi позын пасхалапча ПРАЙ тадарларнынъ хыринда, аннанъар ол сурыг узурiлерге кирек пол парган тексттiнъ ЭСТЕТИКАЗЫ хоостыра…
  Пiр сосненъ чоохтаза – латиница мында ЧАЙААЧЫ принцибi чiли сагынылганы iле пiлдiрiлбинче, ол, неке, идеология сурыгларына чагын, че эстетикаа нимес…
  Аннанъ андар…
  Полган на СТИЛЬ ароналылча кибелiстiнъ тастындагы онъдайларынанъ: темазы хоостыра, состернiнъ ХООС омалары пастыра, ноо-да тинънестiрiлiглерненъ, олох предложение танъмалырынанъ (точка, запятой… нимелер), кибелiс ритiмiненъ, рифмалар аймагынанъ…
  Латиница принцибi мында ООНI полбинчатханда мин анны посха паза хыгырыгчыларга килiстре кириллицаа козiрiп алим…

  Состер, иптi ле хайралалза, тiл чуртидыр,
  Чоохтар, орнында ла тузалланза, сагыстар чаридыр,
  Палалар, хазых ла полза, чуртыбыс пайидыр,
  Угренiс , iзестiг ле апарылза, тузазы тееледiр…

  Минiнъ пыромны тастазын сос ээзi, че… пiрсiнде мындаг эксперименттер иткем (iстезiглiг тогыс итчеткен аразында). Алып алгам ПИС кибелiсчiнi – М.Баиновты, В.Майнашевтi паза пасхаларын. Ол тексттернi олнъай ПРОЗАНАНЪ холга пазыбысхам, ананъ улебiскем хыгырыгчыларга. Азынада чоохтаам: ноо тексттерде КИБЕЛIС чазырыл парганын таап аларга кирек. Авторын даа пiлбин, че кибелiс чiли таанганнар М.Баиновты ла. В.Майнашевтiнъ дее тексттерiн ПРОЗА сагынганнар !
  Сурыг турыбысча: НОГА кибелiс ПРОЗА пол парган ? А М.Баиновтынъ текттерiн КИБЕЛIС чiли танып алганнар ?
  Надырыг,тiзенъ, пiр ле: М.Баинов тузаланган СИЛЛАБО-ТОНИКАДАНЪ…
  Пу тексттерде зе – КИБЕЛIС: «чуртидыр, чаридыр, пайидыр, тееледiр» строкаларны чара саапча КИБЕЛIС тапсаглары хоостыра (рифмаланча тирбiс).
  Амды тема…
  Сагынчам, орыс созiн тузаланза, ООН сагызы – НАЗИДАНИЕ теенi, хайдаг даа чуртас сагызын хыйга иде чоохтирга кустенгенi.
  КИБЕЛIСТЕ минi паза чадын пирбинче мына хайдаг сурыг: а чарир ни зе ноо-да сагысты КИБЕЛIС чох чоохтап аларга ? Корiмге алза, мин амды тапсабызам:

  Тiл хайраллирында – состiнъ ипти ползын !
  Сагыстынъ чарирында – чоох тузазы табылзын !
  Чуртастынъ пайии, аргыстар, - палаларда ползын !
  Угренiзiнъ туза полза – iзестiгденъ апарылзын !

  ОЛОХ ла сагыстарны пу даа онъдайынча читiр пирерге чарир.
  Алыс парча манеразы, хылыгы паза экспреззиязы, че… ПРОЗАНАЪ даа ол сагысты, олох манераны хобырып аларга чарир, чоохтабызарга чарир – ИДЕЯ чiтпес: НАЗИДАНИЕ итчеткенi…
  КИБЕЛIСТЕ, тiзенъ, ИДЕЯДАНЪ пасха, НАЗИДАНИЕДЕНЪ пасха хайдаг-да поэзия «ынчыгы» полар кирек…

  Пыром таста пу тинънестiрiг учун, че, корiмге алза, ХАКАС тiлiнде пар кибелiс:

  ДЫР БУЛ ЩЫЛ
  Тадарлап:
  ЧЫЛ ПОЛ ТЫР

  ПУ кибелiстi РАЦИОНАЛЬНАЙ ла сагыс хоостыра чоохтап полбассынъ: ТЕМАЗЫН узур корнъердек, ИДЕЯЗЫН чоохтап корнъердек… Сидiксiнiстер пол сыгар алай ба полган на кiзi ПОС ОНЪДАЙЫНЧА анализ ит сыгар. Хайзы тогыр полар: ол ВООБЩЕ КИБЕЛIС нимес, а хайдаг-да белеберда !
  Че… КИБЕЛIС ноо-даа полза (!) пар ла. Хыгырыгчы ниме дее тiзе, че пу – кибелiс. Кем-де сурар: а кем IДИ пас салган ? Паза – НОГА IДИ пас салган ?..
  ПУ – НАА СТИЛЬ хакас тiлiнде. IДИ пiрдеезi ХАЧАН ДАА паспаан…
  Мыннанъ пастал сыхча ЧАЙААЧЫ узурiг…
  Аннанъар, мин сагынганда, КИБЕЛIСТIНЪ хайдаг-да пiлдiзi чох «ойыны» поларга кирек…
  Оланъай ла НАЗИДАНИЕ полза ТЕКСТ тынъ на АРОЛАНМИНЧА, пасхазына тоой пол парча, сос ээзi анда чiт парча: IДИ пасча - КОБIЗI….
  Мин пастап, ээзiн пiлбеен полган ползам, ол кибелiстi Г.Кичеев пас салган тiп сагынарчыхпын… Ол iдок угаа тынъ хынча «назидательнай» стильге…
  Анынъ рубаилерiнде санъай ла «хыйга» сагыстар, «угредiглiг» темалар…
  Тахпахаты алып алза, анда iдок – авторны танып алчаа чогыл, аннанъар оларны адапчалар «народнай фольклор». АЛЫНЧА кiзiнiнъ онъдайы анда IЛЕ чогыл.
  ПОЭТ, тiзенъ, КИБЕЛIСЧI, мин сагынганда, пасхаларына хачан даа тоой полбасха кирек ! Аннанъар, ПОЭТ паза ХАЙЧЫ ол iкi алынча ОНЪДАЙЛЫГ кiзiлер…
  Оларнынъ пасхалалчатхан онъдайларынанъар илееде пазарга чарир тiп сагынчам, мында за мин улуг нимес чоогымыны тоосчам.
  Халганчызына таныхтирiм килче: мында пазылган узурiг бе, корiс пе – ол «халганчы инстанция» нимес, ол МИНIНЪ не корiзiм. ПОС корiзiн пасхаларына сыындырбинчам, анынанъ устанынъар тiп алданминчам, че ПОС КОРIЗIН мин чоохтирга кирек полгам на…
  Удур-тодiр чойырхаза илееде махтазарга чарир, че андагда САГЫС ЧАЛЫНЫ даа чарир ба ни зе, СЫН чоох таа пудер ни зе…
  Матлама кiзiденъ андагох матлама чоох поларга кирек тiп сагынчам.
 4. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6


  myndag aidas uzurig paza koni korisnen ulesken ucun kop algys citircem, min kibelis calbagynda us kizi nimessim, ulamox la pazylgan nimelerni kibelis tee tirge carabas, anzyna daa tooza ide xadylcam, ce latin tanyglar tuzzalanylgany xoostyra myndag nime tirim kilce: obekeleribis tee 1939xa teere olarnmynan pasxannar, Stalin sarinan caradylbas ittirgelekke citire. olarnyn adalary, tizen, irgi xyrgys tanyglaryn tuzallangannar, anzy syn, ce amgy tusta anzynan pazarga ondai cogyl, praizy daa anzyn pilince polar, tip sagyncam. Ce, irgi obekeleribistin tanyglaryn tuzallanarga - in ne caxsy nime, anyn ucun xakas cony kiler tusta olarny xatap curtasxa kir polar, tip izencem...
  olox tusta, synap pu koris paza uzurig kiree magaa ugaa teeldi, konnime kirdi, tirge itcem, myndag sagys-korister nai oon. Anzynan xada, min kibelisterni alai min kibelis sagyncatxan sos pirigisterin pozyma la pascam, xai-piree maryglarga xadyralga sagystyg nimessim/-pin:)
  andag daa polza myndag calbax paza tiren ide xolga alyp bu togystarny korgleen paza xyiyxtaan ucun ulug algys sozimni carytcam, tiksi cureemnen...:)
 5. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  Пасчам, позым, тiзенъ,сагынчам: а кирек ни пу чоох ? Арса, тарыныбызар... саба онъарып алар.
  А кибелiстернi пазарга кирек ле... Мин дее позымны тимер асхан синiнче кодiрiнминчем, че... сынап чоохтаза, КИБЕЛIC ле учун салчам, неке, пу чуртазымны. Аннанъар даа Поэттернiнъ чолын китеп, чоллахтап ала ИЛЕЕДЕ чыллар библиотекаларданъ сыхпин даа тирге кирек одыр салгам... Аннанъар даа учун М.Баиновтанъ хада чоохтазып алганга угаа мооорсынч,ам.
  Баинов, тiзенъ, тадарларнынъ СЫН ИЛБЕГI.
  Латиницаданъар мин пiлчем: хакас пiчии он чыл анынаъ тузаланган. Чылларох козiткей: арса, сынап таа пазох олох чолга кiрiбiзербiс...
  Че ноо даа полза, алгыпчам cинiнъ чайаачы кузiнънi...
  Но даа полза сагаа кибелiс пазарга кирек ле !
  ПАЗА КЕМ аны идер ?
 6. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  altyn soster! algys:)
  latin tanyglar kiree, tizen, ideologia nimes, syn ideologia, xajan any 1920lerde kirip 1939ta xyia alybysxan kiziler sarinan idilgen paza aparylgan, myna ol kiziler synap ideologialyg xaalag itkenner, connyn curtazynan oinaannar, kizilerge dee surbiin, tanyglar pir iki le alystyr salybysxannar, soonan idi ox cox idibiskenne, ce olarny noga-za pirdeezi xyiyxtabinca, pidi sizingende...
  anzynyn tastynda, myndag maxalyg paza xyiyxtaglyg korisnen ulesken ucun tiren algyzymny carytcam. syp coox, kibelis - anzy talai paza tinis osxas algym xan tigir polcatxany.... min kibelis kiree ibire ur ide kinde-turalarda odyrgam, tip soleppolbassym [-pyn], ce konnime pireede kilze ox, ol tynnasty, ol pildirgen nimeni sax andox sazynga salyp "mongi" it salarga xarascam, koni tize:) onetin kibelis agymnaryn, coristerin, ondailaryn, xalyptaryn, ilbek caiaacylaryn ugrenmeem, tirge kirek, ce sagyncam, kop tadar kizide kibelis salar xynys par olox la... anyn ucun mynda uzurip prai xada ulezerbis, tip izencem, tiksi cureemnen...
 7. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  mynda pasxa pir kizeknen ulessalarga carattym:
  tobyrax, obekeler xany caiylza la, cir-sug poladyr,
  agastar, prai xada ozip turza la, aryg caixaladyr,
  puluttar, pozikte agyp catsa la, tigir turadyr,
  cyltystar, aimax onnen caryza la, xan tigir caiyladyr...
 8. ах хасха

  ах хасха Устағӌы Команда форума

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  947
  Симпатии:
  50
  Баллы:
  28
  П!рее к!з! чоохтап пирзе хайди тахпахтарны пазага -ЧАЙААЧЫ принциптерi (онъдайлары) - чахсы полачЪах.:)
 9. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  Тахпахтанъар чоохтаирга итсе, анда хыныг нимелер угаа коп... Че мындаг форумда "опустарга" тус чогыл, аннанъар хысхачахти ла...
  Пастагыхын таныхтирга кирек: СЫН тахпахчылар тахпахты... паспинчалар. Олар аны... САРНАПЧАЛАР алай тахпахтапчалар, орта чоохтаза. Оланъай сарнааны тахпахтаанынпнъ iдок ароналылча (пасхалалча). Тахпах салганы хачан даа палагалыстыг САРЫС онъдайынанъ, марыгнанъ... Аннанъар тахпахчылар тахпах салган соонанъ постарынынъ состерi удаа ундудып саладырлар... Че пасхалары (искен улус) матлама тахпахты чурекке сииртiп алчалар.
  Пiрсiнде Альбина Васильевна паза Зоя Ивановна (пуунгi кунде инъ маталама тахпахчылар) 2000 чылда Анъчул аалда (Таштып аймагында) Айтыста марыг онъдайынанъ тахпах чолына iзестiг дее кiрiбiскен полганнар. Чаргычылар оларны онетiн тохтатпаан ползалар корiгчiлер чурее толдыразынанъ поларчых... Соонанъ чыллар ирт парганда, Албина Васильевна минзер килiп сурча: ол записьтер халган ма тiп... а то ундут салтырбын ниме анда коглеебiн...
  Мин ол туста радиода тогынчатхан полгам, записьтер халган...
  Че кор кореелер амды тахпахтынъ тастындагы корiмiн.
  Полган на тахпах оонiнде 8 строкалыг поладыр. Пасха онъдайлары парох, корiмге алза, торт чоллыг тахпахтар, алай ба 12 чоллыг... Че олар, кибелiс синiне тартылчатхан нимелер. Позы тахпах, сарыс онъдайы чiли, марыгда 8 строкаданъ артых полбин тур...
  Чоох путкен хоостыра (текстi) тахпах чарылча 2 оон тинънестiрiс корiмiне. Орыстап чоохтаза, пiди полар... Пастап харахха тасталчатхан чурек тастындагы нимеденъер чоох парча (тимнеглiг чол салылчатханы тирге кирк полар, неке), алай ба -объект хоосталча. Кобiзiн ол ибiркi чир-чайаан танъмаларынанъ палгалыстыг.
  Ананъ, чол тимнел парган соонанъ (пастагы 2 строка поладыр ол), чоох апарыл сыхча ООН сагысты тастына сыгарып (паза изере 3-4-чi строкалар). Анзы - субъективнай ниме тирге кирек, алай ба ПОСТНЪ чурее, хылыгы азылча - КIЗI онъдайы чарыдылча.
  Iди тахпах чарылча IКI ароланылып: пастап ЧИР ЧАЙААН хоостары, ананъ КIЗI чурексеенi...

  Сарыг тууп маймаамны
  Сайга паспаанда суурбаспын.
  Сагынган хызымны албаанда
  Сарыг чоргамнанъ туспеспiн.

  Хызыл тууп маймаамны
  Хумга паспаанда суурбаспын.
  Хынган хызымны албаанда,
  Хызыл чоргамнанъ туспеспiн.

  Пастагы iкi чолында чир-чайаан танъмалы ООН сагыста: суг паза анынъ чалбагы, суг тиренъ ме чох па корiп албаанда азынада артых ниме итпеспiн тiп молчаг парча. Че ООН сагыста СУГНЫНЪ онъдайлары.
  Ананъ на молчаг парча ПОСТЫНЪ ХЫЛЫГЫ хоостыра: МИН хызымны албаанда, мунген адымнанъ туспеспiн тiп ИР чоогын читiрче.
  Пiди орыс созiненъ тузаланза, «параллелизм» теен ниме ноо даа тахпахта поладыр.
  Ананъ тахпахтынъ тастындагы ПУДIЗI мына хайдаг: аллитерация теен ниме (кибелiс чолларынынъ алнында турчатхан тапсаглар изерiзi) ол инъ тынъ паза аарлыг танъма. Аллитерация хоостыра путче тахпахтынъ ООН чолы – ритм теенi. Агаа полызып строка сондагы хайзы рифмалар тоой хаптырыл парчалар. Че ол рифмаларныъ даа оонi ситаксис теен ниме хоостыра палгалыс парча. Iди аннанъар тидiрлер: тахпахта ситаксическай параллелизм поларга кирегок ! Ол чох тахпах пудiзi сайбал сыхча.
  Мына тахпахтынъ ООН танъмалары. Че хоза хайди дее чоохтирге кирек тахпахтынъ КОО пар полчатханынаъар. Анзынанъар удаа удут саладырлар, газета осхас нимелерде тахпахтынъ ноталарын хачан даа сыгарбинчалар – сыбыра УЛУГ АЛЧААС итчелер ! Тахпах, тiзенъ, КОО чох полбинча !
  Пiрсiнде, М.Р. Баинов тахпахтарын «Ах тасхыл» альманахта сыгарыбысханда, мин андар сурастырлирга паргам: Моисей Романович, ол, пит, сiрернiнъ тахпахтар нимес, а тахпах онъдайынча КИБЕЛIСТЕР ! Моисей Романович «орта чоохтапчазар» (нога-да «зар» теенiн соонанъ даа тастабаан, мин аннанъ хай-хай кiчiгбiн, нооза… ) тiп молчаан, тогыр саппаан. Мында пазылган сагыстарымны iдок чоллап пирерге килiскен полган: тахпах ол КОГЛIГ ниме, а альманахта состер ле изерiзi, нота чох...
  Анынъ учун мин позым, Моисей Романовичтiнъ тахпахтарына коглер салыбысхам… Че анзы уже пасха арах чоох, мында за сагам улуг нимес чоогыны тоос таа салим. Аннанъар тахпахты - паспинчалар... "Тахпах салчалар" - мынзы орта полар. Че чачынга хобырылган тахпах онъдайлыг тексттi, орта чоохтаза, "тахпахти кибелiс" тiп адирга кирек.
 10. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  ulug algys sosterin carytcam, myndag aidas coox ucun! synap ileede magat ide carydyn aldym, kop naa nime pilbaldym,pu coox xoostyra, pu soster syltaanda...
 11. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  Тізектіглер тізегін игіртпин,
  Азахтығлар азағын ардатпин,
  Постаң полған пос чооғына киртініп,
  Кöстең кöскен кöс чалынын читіріп,
  Синнең хости сыр сағызым саңнал тур…
  (продолжение по ссылке)
 12. Khanza

  Khanza New Member

  Дата регистрации:
  4 авг 2009
  Сообщения:
  23
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  айдас кибелистер!!!:)
 13. Aronberk

  Aronberk Member

  Дата регистрации:
  20 ноя 2008
  Сообщения:
  95
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  <<iskirig>>

  andag ciit kibelisciler par polza aronxakas@yahoo.com teen orynzar aldyra pozirtken/resume paza tast-picik kireen yssyn tabyrax ide...

  azynada ulug algys :)
 14. sibday

  sibday Сделаю сайт. Видеоуроки на заказ. Обучаю.

  Дата регистрации:
  16 ноя 2005
  Сообщения:
  4.958
  Симпатии:
  372
  Баллы:
  83
  А ниме пол парды ? :)

Поделиться этой страницей